You Become What You Worship
Zach Douglas   -  

Text: Isaiah 6